Košice hľadajú nového právnika. Musí spĺňať takéto predpoklady

0 17

Na Mestskom úrade v Košiciach hľadajú novú posilu na právne úkony. Chcú príjať nového zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu právnika.
Medzi neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady patrí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právnická fakulta.

O úspešnom uchádzačovi rozhodnú aj znalosti práva v oblasti samosprávy, prax v odbore, ktorá by mala byť dlhšia ako 1 rok, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť a podmienkou je aj vlastnenie vodičského oprávnenia skupiny B.

Ponúkaná mzda je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a výška funkčného platu bude najmenej  729  €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:

  • osobný dotazník (v prílohe a na kosice.sk),
  • profesionálny životopis,
  • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
  • potvrdenie o odbornej praxi,
  • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk)  Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
Ostatní čítajú
1 of 2

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálkev termíne do: 22.11.2019 na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 KošiceNa obálku uviesť „ VK – právo –   neotvárať“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                        

 Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice